คำศัพท์ภาษาจีน : หมวดโรงเรียน ( 学校 )

กล่องค้นหา

กรุณาใส่คีย์เวิร์ดสั้นๆ ในการค้นหา เช่น แมว

 

 

โรงเรียน

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
科学Kēxué วิชาวิทยาศาสตร์
黑板hēibǎn กระดานดำ
作业zuòyè การบ้าน
行动xíngdòng การปฏิบัติ
学习Xuéxí การเรียนรู้
活动huódòng กิจกรรม
数学shùxué คณิตศาสตร์
知识zhīshi ความรู้
抄写chāoxiě คัดลอก
คาบเรียน / วิชาเรียน
问题wèntí คำถาม
粉笔fěnbǐ ชอล์ก
生物学shēngwùxué ชีววิทยา
回答huídá ตอบ
复习fùxí ทบทวน
学生Xuéshēng นักเรียน
法学fǎxué นิติศาสตร์
讲课jiǎngkè บรรยาย
小学xiǎo xué ประถมศึกษา
历史lìshǐ ประวัติศาสตร์
哲学zhéxué ปรัชญา
本科běn kē ปริญญาตรี
博士bó shì ปริญญาเอก
硕士shuò shì ปริญญาโท
中专zhōng zhuān ปวช.
大专Dàzhuān ปวส.
演讲yǎnjiǎng ปาฐกถา
练习liànxí ฝึกหัด
物理学wùlǐxué ฟิสิกส์
语言学yǔyánxué ภาษาศาสตร์
地理学dìlǐxué ภูมิศาสตร์
大学dà xué มหาวิทยาลัย
初中chū zhōng มัธยมศึกษาตอนต้น
高中gāo zhōng มัธยมศึกษาตอนปลาย
政治学zhèngzhìxué รัฐศาตร์
文学wénxué วรรณคดี
科目kēmù วิชา
市场营销Shìchǎng yíngxiāo วิชาการตลาด
金融学Jīnróng xué วิชาการเงิน
家政学Jiā zhèng xué วิชาคหกรรม
计算机课Jìsuànjī kè วิชาคอมพิวเตอร์
音乐学Yīnyuè xué วิชาดนตรี
会计学Kuàijì xué วิชาบัญชี
佛教课Fó jiāo kè วิชาพระพุทธศาสนา
体育课Tǐyù kè วิชาพลศึกษา
汉语课Hàn yǔ kè วิชาภาษาจีน
英语课Yīngyǔ kè วิชาภาษาอังกฤษ
泰语课Tàiyǔ kè วิชาภาษาไทย
童军课Tóng jūn kè วิชาลูกเสือ
美术学Měishù xué วิชาศิลปะ
社会学Shèhuì xué วิชาสังคมศึกษา
卫生学Wèishēng xué วิชาสุขศึกษา
女童军课Nǚ tóng jūn kè วิชาเนตรนารี
经济学Jīngjì xué วิชาเศรษฐศาสตร์
指导课Zhǐdǎo kè วิชาแนะแนว
工程学gōngchēngxué วิศวกรรมศาสตร์
人文学科rénwénkēxué ศิลปศาสตร์
教育学jiàoyùxué ศึกษาศาตร์
考试kǎoshì สอบ
图书馆Túshū guǎn ห้องสมุด
教室Jiàoshì ห้องเรียน
说明shuōmíng อธิบาย
幼儿园yòu ér yuán อนุบาล
老师Lǎoshī อาจารย์, คุณครู
朗读lǎngdú อ่านออกเสียง
阅读yuèdú อ่านในใจ
化学huàxué เคมี
预习yùxí เตรียมบทเรียน
托儿园Tuō ér yuán เนอสเซอรี่
药学yàoxué เภสัชศาสตร์
Xué เรียน / วิชา
指导zhǐdǎo แนะแนว
黑板擦hēibǎncā แปรงลบกระดาน
医学yīxué แพทย์ศาสตร์
营养yíngyáng โภชนาการ

 

 

คำศัพท์น่ารู้